UCCA ZAJA Applikáció Adatvédelmi Szabályzat

A szervezet adatai:

Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék 

Nyilvántartási szám: 01-01-0011805

Ügyszám: 0100/Pk.60527/2013

Adószám:18514890-1-42 ​

Számlavezető: Erste Bank

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-94427011

IBAN (Nemzetközi) Számlaszám: HU0511600006-00000000-9442701

SWIFT KÓD: GIBAHUHB

Devizanem: HUF

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Adatvédelmi szabályzat az Ucca Zaja alkalmazást használók számára.

Az Ucca Zaja applikációt (továbbiakban „Ucca Zaja app”, vagy „applikáció”) a Roma Szeretetszolgálat üzemelteti. A Roma Szeretetszolgálat meghatározta az egyes adatkezelési körülményeit, valamint üzemelteti az Ucca Zaja appot kiszolgáló informatikai rendszert.

Az adatkezelés célja

Az applikáció célja, hogy az Ucca Zaja app minden felhasználója megfelelően és időben legyen értesítve minden lehetséges veszélyforrásról, amint kilép az utcára és becsatlakozik a közlekedésbe. Az applikációnak társadalmi szerepe, hogy az applikációt letöltő felhasználó, Magyarország teljes úthálózatát és a közlekedési csomópontjait láthatja a térképen (kivéve, a gyalogos átkelőhelyeket), így segítve a fokozott óvatosságot és körültekintést igénylő közlekedést.

A felhasználói adatok és helyadatok felhasználása

Az applikációban a legpontosabb helymeghatározó háttérmodul került integrálásra, akkumulátor-tudatos mozgásérzékelő intelligenciával.

A Felhasználó helymeghatározó (geolokációs) adata segítségével amint egy felhasználó egy előre meghatározott veszélyforrás közelébe ér, hangjelzéssel, valamint szöveges értesítéssel (ún. push értesítéssel) adja a felhasználó tudtára, hogy legyen körültekintő az átkelés alatt.

A helymeghatározó (geolokációs) adat csak akkor kerül kezelésre, ha az az Ucca Zaja app felületén be van kapcsolva.

Az Ucca Zaja app helyadatokat gyűjt a „Hangjelzés bekapcsolása” és/vagy a „Push értesítések bekapcsolása funkciók megfelelő működése érdekében még akkor is, ha az alkalmazás be van zárva, vagy nincs használatban.

Amennyiben a helymeghatározó funkciót a felhasználó bekapcsolja, az Ucca Zaja app kezeli a helymeghatározó adatokat a háttérben, vagy az alkalmazás bezárását követően is, akkor is, amikor az alkalmazás nincs használatban.

Amennyiben a helymeghatározó funkciót a felhasználó kikapcsolja, az alkalmazás bezárását követően, az Ucca Zaja app nem gyűjti tovább a helymeghatározó adatokat.

A helymeghatározó (geolokációs) adatot felhasználhatjuk a szolgáltatás minőségével kapcsolatos problémák kezelésére.

Alapesetben a felhasználó bejelentkezés/regisztráció nélkül használhatja az applikációt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy látja a térképet, illetve a haladás során a már felvitt veszélyes pontok előtt az applikáció figyelmezteti, viszont ha a felhasználó új pontot kíván megadni a térképen az regisztrációhoz és belépéshez kötött. Az adott felhasználó által felvitt új pontok, az összes felhasználó számára elérhetővé válik. A rendszer használatához internet kapcsolat és GPS pozíció megosztása szükséges. Az alkalmazás nyelve jelenleg magyar és kizárólag Magyarország területén belül található veszélyes GPS pozíciók kerültek rögzítésre.

A rendszerben az alábbi adatok vannak eltárolva: a felhasználók e-mail címe, megadott neve; a pontok létrehozásakor ezek kívül a rendszer tárolja a GPS koordinátát.

Az adatkezelés címzettjei

A személyes adatokhoz kizárólag a Roma Szeretetszolgálat és a szerződéses partnereknek az erre felhatalmazott munkavállalói férhetnek hozzá annak érdekében, hogy kezeljék a szolgáltatás igénybevételével összefüggő kérdéseket, kérelmeket (ideértve az esetleges viták rendezését, ügyfélszolgálati megkeresések kezelését).

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”) rendelkezései alapján a Roma Szeretetszolgálat köteles az érkező panaszokat kivizsgálni és a kivizsgálás elvégzését követően annak valamennyi releváns eredményét megőrizni. Az adatkezelés jogalapja a Roma Szeretetszolgálat-t terhelő jogi kötelezettség. A személyes adatok tárolása a Roma Szeretetszolgálat által üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül történik, és a Roma Szeretetszolgálat az Fgytv. rendelkezéseiből fakadóan öt (5) évig őrzi meg a panaszokat és a kivizsgálás releváns eredményét.

A magyar hatóságok nyomozás vagy audit során írásbeli megkeresés útján személyes adatokat kérhetnek a Roma Szeretetszolgálattól, amely adatkéréseket kötelességünk teljesíteni.

Hozzáférés, a személyes adatok helyesbítése és az adatok zárolása

Ön az alkalmazáson keresztül hozzáférhet a személyes adataihoz, és azokat bármikor megváltoztathatja.

Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, amely esetben tájékoztatást nyújtunk arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen adatkezelés célokból és mennyi ideig kezelünk, milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a felügyeleti hatósághoz („Hatóság”) címzett panasz benyújtásának jogáról. Amennyiben megítélése szerint a Roma Szeretetszolgálat megsértette a jogait, úgy panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Ön az adatkezelés korlátozását kérheti a GDPR 18. cikkében szereplő esetekben, így különösen akkor, ha az adatkezelés célja elérése érdekében már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A személyes adatok megőrzésének időtartama

A személyes adatait a Roma Szeretetszolgálat annyi ideig őrzi meg, ameddig aktív felhasználói fiókkal rendelkezik. Ha a felhasználói fiókját törli, a személyes adatok törlésre kerülnek (jelen pont szabályaira figyelemmel), kivéve, ha azok megőrzés panaszkezelési célból vagy csalás megelőzése céljából szükséges.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az alkalmazás készülékéről való törlése nem jelenti a személyes adatai törlését is.

Amennyiben 3 éven keresztül nem használja az alkalmazást, akkor értesítést küldünk arról, hogy aktívnak tekinthető-e még a felhasználói fiókja. Amennyiben nem jelez vissza, akkor a felhasználói fiókja lezárásra, személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha a személyes adatok tárolása vitarendezés vagy panaszkezelés megelőzése érdekében szükséges.

A személyes adatok törlése

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Roma Szeretetszolgálat a személyes adatok törlésére irányuló kérelmét csak úgy tudja végrehajtani, ha törli az Ön felhasználói fiókját. Ennek következtében Ön a továbbiakban nem tudja a törölt fiókján keresztül használni az Ucca Zaja applikációt.

Amennyiben e-mailen keresztül kéri a személyes adatok törlését, akkor kérelmére egy hónapon belül válaszolunk és töröljük személyes adatait. Ezen határidő nyomós indok fennállása esetén meghosszabításra kerülhet.

Bizonyos személyes adatokat megőrizhetünk a jogi kötelezettségek teljesítése vagy a jogszabályokkal összhangban álló jogos üzleti érdekeink teljesülése érdekében.

Adathordozhatóság

Amennyiben e-mailen keresztül él adathordozhatósági kérelmével, úgy kérelmére egy hónapon belül válaszolunk és teljesítjük. Ezen határidő nyomós indok fennállása esetén meghosszabításra kerülhet. Az Ön személyazonosságának megerősítését követően továbbítjuk Önnek a személyes adatait.

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.) További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat az romaszeretetszolgalat@gmail.com e-mail címen.

Panaszkezelés:

Esetleges panaszaival írásban, postai úton vagy e-mailben fordulhat hozzánk. Panaszát kivizsgáljuk és annak eredményéről írásban 30 napon belül tájékoztatjuk.

Önnek lehetősége van vitás helyzetben a Pest Megyei Békéltető Testülethez fordulni.

A testület elérhetősége:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu