Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

Székhely: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
Központi telefonszám: +36 1 896-9514
Központi e-mail: foigazgatosag@tef.gov.hu
Főigazgató: Daróczi János

A Főigazgatóság szervezete és feladatai

A Főigazgatóság az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdésében, valamint az egyenlő

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak

érvényre juttatása céljából a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával összhangban

ellátja a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési, területi módszertani és kutatási feladatait.

A Főigazgatóság az esélyteremtés fejlesztése érdekében

-támogatja a települési önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programjuk

tervezésében, felülvizsgálatában és megvalósításában,

-nyilvántartja a helyi esélyegyenlőségi programokat, és működteti a programok információs rendszerét,

-működteti az országos esélyegyenlőségi mentorhálózatot,

-szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járások és települések részére a fejlesztésre

meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb – hazai és európai uniós

finanszírozású – programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez

A gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális

hátránykompenzációjának elősegítése körében támogatja

-a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori

nevelését, az ezt célzó, köznevelésen kívüli, családi háttérkörnyezettel együttműködő, szabadidős,

szocializációs, hátránykompenzáló programokat, szolgáltatásokat,

-a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkózását és

társadalmi integrációját, továbbá részt vesz a köznevelési ágazaton kívüli, a korai iskolaelhagyás

és lemorzsolódás társadalmi felzárkózási ágazat oldaláról történő kezelésében

A hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében

-elősegíti a hátrányos helyzetű felnőttek képzését, foglalkoztatási lehetőségeik bővítését,

-ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével,

szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával és e személyek mentorálásával kapcsolatos

feladatokat,

A képzésben részt vevőknek megélhetési támogatást nyújthat,

-a komplex felzárkózási képzésekről szóló kormányrendelet alapján ellátja a komplex

felzárkózási képzések engedélyezési és ellenőrzési feladatait;

– társadalmi felzárkózási célú hazai és európai uniós finanszírozású programokat valósít meg;

A képzési, kutatási és módszertani tevékenysége keretében

-jogszabályban meghatározott esetben és szakkérdésben módszertani szakértőként jár el a

gyermekek esélynövelő szolgáltatásait nyújtó szolgáltatók nyilvántartásával kapcsolatos hatósági

ügyekben,

-kiemelten figyelemmel kíséri és szakmai módszertani támogatást nyújt a gyermekek

esélynövelő szolgáltatásaihoz, továbbá kidolgozza a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz

kapcsolódó szakmai módszertani dokumentumokat, ajánlásokat, valamint ellátja a gyermekek

esélynövelő szolgáltatásai tekintetében a pályáztatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai ellenőrzési

és monitoring feladatokat,

-társadalmi felzárkózási programokhoz szükséges tananyagokat fejleszt, hatásvizsgálati

tanulmányokat készít, kiadványokat szerkeszt,

-társadalmi szemléletformáláshoz szükséges módszereket dolgoz ki,

-társadalomfejlesztési kutatási tevékenységet végez, összegyűjti a társadalmi felzárkózással

kapcsolatos jó gyakorlatokat, nyilvántartja és közzéteszi azokat,

-gondoskodik a társadalmi felzárkózás területén felmerülő – és egyéb módon meg nem

valósuló – képzésről, továbbképzésről,

-ellátja a komplex felzárkózási képzések engedélyezési és ellenőrzési feladataihoz

kapcsolódó szakmai, módszertani tevékenységeket;

-a területi felzárkózás elősegítése érdekében a Kormány által kijelölt településeken célzott

felzárkóztató programokat hajt végre, illetve szakmailag támogatja a területi felzárkózást segítő

programok végrehajtását;

-a határon túli magyarlakta területeken felzárkózási modellprogramok átvételét segíti.

A Főigazgatóság ellátja a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai

(a Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanoda program) pályáztatásával és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat.

A Főigazgatóság e feladatai ellátása tekintetében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

elektronikus pályázatkezelő rendszeréhez hozzáférési jogosultsággal rendelkezik.