Sztojka Attila újból a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos

A romák integrációja és esélyegyenlősége a legjobb kezekben van!

Orbán Viktor miniszterelnök úr Sztojka Attilát 2022.06.18-tól roma kapcsolatokért felelős
kormánybiztossá nevezte ki.

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. § (3) bekezdése szerinti
időtartamra Sztojka Attilát a kormányhatározat közzétételét követő naptól a roma kapcsolatokért felelős
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 • A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
  a) irányítja a magyarországi romákkal kapcsolatos társadalmi egyeztetést érintő kormányzati célok
  végrehajtását,
  b) részt vesz a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság irányításában,
  c) irányítja a Kormány és a roma nemzetiségi civil szervezetek kapcsolatának továbbfejlesztése érdekében
  szükséges feladatok ellátását, valamint részt vesz ezek egyeztető fórumain,
  d) végrehajtja a roma nemzetiségi civil szervezetek és a roma közösségeket támogató civil szervezetek
  támogatási rendszerének megújítására irányuló kormányzati döntéseket,
  e) kapcsolatot tart és egyeztet az országos és a területi roma nemzetiségi önkormányzatokkal, közreműködik
  azok törvényes működésének elősegítésében,
  f) javaslatot tesz a romák esélyteremtésével kapcsolatos programokra és az azokhoz szükséges források
  bevonására, valamint felhasználására, ennek keretében irányítja azok hatékony és jogszerű végrehajtását,
  g) javaslatot tesz a 2021–2027 közötti európai uniós források esélyteremtést szolgáló hazai felhasználására,
  véleményezi az ezzel kapcsolatos más javaslatokat, irányítja azok végrehajtását,
  h) kezdeményezi, összefogja és koordinálja az országos, regionális és megyei szintű, romákat érintő
  együttműködéseket, együttműködési fórumokat, közreműködik azok kormányzati célokkal összefüggő
  célkitűzései végrehajtásának irányításában,
  i) együttműködik a diagnózis alapú felzárkózási stratégia előkészítése és végrehajtása érdekében a diagnózis
  alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztossal.
  
 • A kormánybiztos a 2. pont szerinti feladatkörében
  a) véleményezi a feladatával összefüggő kormány-előterjesztéseket, stratégiákat, programokat, egyéb
  kormányzati dokumentumokat,
  b) részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.
 • A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
 • A kormánybiztos tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
  és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra
  jogosult.
 • A kormánybiztost a tevékenységének ellátásában a Belügyminisztérium szervezetében működő 5 fős titkárság
  segíti.
 • A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához
  szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos
  rendelkezésére.
 • Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 • Hatályát veszti a kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1548/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

Sok szeretettel gratulálunk újból kormánybiztos úrnak a kinevezéséhez!

Ifj.Rostás-Farkas György

újságíró, Cigány Tudományos és Identitásőrző Szövetség,

Roma Szeretetszolgálat elnöke

Roma Media Center-Az Álhírek Ellen hírportál

főszerkesztője